ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಆಡಳಿತ ಕನ್ನಡ ಶಾಖೆ

 

ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ದಿನಾಂಕ ಭಾಷೆ ಕಡತದ ಮೂಲ ಗಾತ್ರ ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕಸಂವಾ 26 ಕರಾಗೆ (ಭಾಗ1) 2020 03-03-2021 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 812.63 KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕಸಂವಾ 90 ಕೆಓಎಲ್‌ 2020 01-03-2021 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 2.39 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕಸಂವಾ 170 ಕೆಓಎಲ್‌ 2020 01-03-2021 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 1.32 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕಸಂವಾ 04 ರಾಪಸ 2020 25-02-2021 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 887.66 KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕಸಂವಾ 37 ಕಸನಿ 2019 25-02-2021 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 1.49 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕಸಂವಾ 73 ಕಸನಿ 2020 24-02-2021 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 1.24 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕಸಂವಾ 23 ರಾಪಸಿ (ಭಾಗ-1) 2020 12-02-2021 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 813.03 KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕಸಂವಾ 37 ಕಸನಿ 2019 09-02-2021 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 1.34 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕಸಂವಾ 28 ರಾಪಸ 2020 02-02-2021 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 1.04 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕಸಂವಾ10ರಾಪಸಿ2020 01-01-2021 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 639.05 KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕಸಂವಾ44ಕಸನಿ2020 29-12-2020 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 1.22 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕಸಂವಾ26ಕರಾಗೆ2020 18-12-2020 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ 845.17 KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕಸಂವಾ118ಕೆಓಎಲ್2020 07-12-2020 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ 1.22 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕಸಂವಾ26ಕರಾಗೆ2020 01-12-2020 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ 1.89 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕಸಂವಾ94ಕೆಓಎಲ್2020 26-11-2020 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ 239.46 KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕಸಂವಾ87ಕೆಓಎಲ್2020 26-11-2020 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ 735.29 KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕಸಂವಾ81ಕೆಓಎಲ್2020 26-11-2020 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ 866.23 KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕಸಂವಾ10ಕಸನಿ2020 25-11-2020 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ 525.13 KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕಸಂವಾ99ಕೆಓಎಲ್2020 20-11-2020 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ 646.56 KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕಸಂವಾ14ರಾಪಸಿ2020 20-11-2020 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ 654.53 KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕಸಂವಾ44ಕೆಓಎಲ್2020 18-11-2020  ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ 5.97 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕಸಂವಾ135ಕೆಓಎಲ್2020 17-11-2020  ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ 228.35 KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕಸಂವಾ97ಕೆಓಎಲ್2020 17-11-2020  ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ 3.11 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
 ಕಸಂವಾ135ಕೆಓಎಲ್2020 11-11-2020    ಕನ್ನಡ   ಇಲಾಖೆ  915.66 KB    ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕಸಂವಾ94ಕೆಓಎಲ್2020 11-11-2020   ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ 2.30 MB    ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕಸಂವಾ24ರಾಪಸ2020 11-11-2020  ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 391.54 KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕಸಂವಾ94ಕೆಓಎಲ್2020 10-11-2020  ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 2.30 MB    ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕಸಂವಾ90ಕೆಓಎಲ್2020 09-11-2020  ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ 519.00 KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕಸಂವಾ94ಕೆಓಎಲ್2020 02-11-2020  ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 488.97 KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕಸಂವಾ87ಕೆಓಎಲ್2020 21-10-2020  ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ 510.57 KB  ಡೌನ್ಲೋಡ್ 
ಕಸಂವಾ52ಕಸನಿ2019 21-10-2020 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ  1.12 MB  ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕಸಂವಾ23ರಾಪಸಿ2020 21-10-2020 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 836.25 KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕಸಂವಾ94ಕೆಓಎಲ್2020 15-10-2020 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 2.12 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕಸಂವಾ15ರಾಪಸ2020 15-10-2020 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 526.76 KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕಸಂವಾ29ರಾಪಸಿ2020 14-10-2020 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 2.81 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕಸಂವಾ23ರಾಪಸಿ2020 14-10-2020 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 4.21 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕಸಂವಾ111ಕೆಓಎಲ್2020 14-10-2020 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 772.64 KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕಸಂವಾ52ಕಸನಿ2019 12-10-2020 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 239.43 KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕಸಂವಾ44ಕಸನಿ2020 06-10-2020 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 1.59 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕಸಂವಾ10ಕರಾಗೆ2020 22-09-2020 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ   552.13 KB   ಡೌನ್ಲೋಡ್ 
ಕಸಂವಾ14ಕರಾಗೆ2020 19-09-2020 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ  510.15 KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕಸಂವಾ107ಕೆಓಎಲ್2020 15-09-2020 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ  137.26 KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕಸಂವಾ14ರಾಪಸಿ2020 15-09-2020 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ  141.09 KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕಸಂವಾ26ಕರಾಗೆ2020 10-09-2020 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ  92.81 KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕಸಂವಾ37ಕಸನಿ2020 19-08-2020 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ  1.64 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕಸಂವಾ26ಕರಾಗೆ2020 14-08-2020 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ  1.31 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕಸಂವಾ44ಕಸನಿ2020 13-08-2020 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ  1.58 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕಸಂವಾ05ರಾಪಸಿ2020 06-08-2020 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ  2.91 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
 ಕಸಂವಾ107ಕೆಓಎಲ್2020 05-08-2020   ಕನ್ನಡ   ಇಲಾಖೆ   1.47 MB  ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕಸಂವಾ13ಕರಾಗೆ2020 03-08-2020  ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ   3.44 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್  
ಕಸಂವಾ87ಕೆಓಎಲ್2020  03-08-2020  ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  2.57 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್ 
ಕಸಂವಾ43ಕಸನಿ2020 03-08-2020 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 2.59 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕಸಂವಾ99ಕೆಒಎಲ್‌2020 23-07-2020 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 1.6 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕಸಂವಾ99ಕೆಓಎಲ್2020 04-07-2020   ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ    942.85 KB  ಡೌನ್ಲೋಡ್
 ಕಸಂವಾ82ಕೆಓಎಲ್2020 03-07-2020  ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ   1.78 MB   ಡೌನ್ಲೋಡ್ 
ಕಸಂವಾ02ಕಸನಿ2020 03-07-2020 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 1,015.33 KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕಸಂವಾ73ಕೆಓಎಲ್2020 02-07-2020 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 1.7mb ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕಸಂವಾ44ಕಸನಿ2020  26-06-2020   ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  1.7mb ಡೌನ್ಲೋಡ್ 
 ಕಸಂವಾ19ಕರಾಗೆ2020  25-06-2020 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  1.7mb   ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕಸಂವಾ87ಕೆಒಅಲ್2020  24-06-2020  ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  1mb  ಡೌನ್ಲೋಡ್ 
ಕಸಂವಾ89ಕೆಒಅಲ್2020  24-06-2020   ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ  974kb  ಡೌನ್ಲೋಡ್ 
ಕಸಂವಾ67ಕೆಒಅಲ್2020  22-05-2020  ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ   1.1mb  ಡೌನ್ಲೋಡ್
 ಕಸಂವಾ03ಕರಾಗೆ2020  21-05-2020 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  1.13mb  ಡೌನ್ಲೋಡ್ 
 ಕಸಂವಾ08ಕರಾಗೆ2020  16-03-2020 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ   882kb ಡೌನ್ಲೋಡ್ 
ಕಸಂವಾ46ರಾಪಸ2019 11-03-2020 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  1.02 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕಸಂವಾ16ಕರಾಗೆ2020 04-03-2020 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  504.12 KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕಸಂವಾ54ಕೆಓಎಲ್2019 24-02-2020 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ  2.34 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕಸಂವಾ02ರಾಪಸ2020   14-02-2020 ಕನ್ನಡ   ಇಲಾಖೆ  966kb ಡೌನ್ಲೋಡ್ 
 ಕಸಂವಾ03ರಾಪಸ2020 11-02-2020   ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ  934kb  ಡೌನ್ಲೋಡ್ 
ಕಸಂವಾ01ರಾಪಸ2020 11-02-2020 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ  1.02 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕಸಂವಾ23ಕರಾಗೆ2019 11-02-2020  ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ  969.66 KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
 ಕಸಂವಾ110ಕೆಒಅಲ್2020   03-02-2020   ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ   449kb   ಡೌನ್ಲೋಡ್ 
ಕಸಂವಾ53ಕಸನಿ2019 03-02-2020   ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ  1.26 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
 ಕಸಂವಾ04ರಾಪಸ2020   31-01-2020    ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ   782kb   ಡೌನ್ಲೋಡ್ 
 ಕಸಂವಾ05ರಾಪಸ2020   29-01-2020   ಕನ್ನಡ    ಇಲಾಖೆ 904kb  ಡೌನ್ಲೋಡ್ 
 ಕಸಂವಾ06ರಾಪಸ2020  29-01-2020   ಕನ್ನಡ   ಇಲಾಖೆ   756kb   ಡೌನ್ಲೋಡ್ 
ಕಸಂವಾ42ಕಸನಿ2019 28-01-2020 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ   1.32 MB  ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕಸಂವಾ02ಕರಾಗೆ2020 28-01-2020 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 1.2mb ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕಸಂವಾ218ಅಕ2019 07-01-2020 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 820.88 KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕಸಂವಾ119ಕೆಓಎಲ್2019 02-01-2020 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 461.21 KB ಡೌನ್ಲೋಡ್

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 04-06-2021 06:49 PM ಅನುಮೋದಕರು: superadmin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಚಿವಾಲಯ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2023, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080