ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಶಾಖೆ

ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ದಿನಾಂಕ ಭಾಷೆ ಕಡತದ ಮೂಲ ಗಾತ್ರ ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕಸಂವಾ 232 ಕಸಧ 2020 05-02-2021 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 4.71‌ mb ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕಸಂವಾ 1 ಕಗೌಧ 2020 03-03-2021 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 3.91 mb ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕಸಂವಾ 299 ಕಸಧ 2020 02-02-2021 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 3.48‌ mb ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕಸಂವಾ 181 ಕಸಧ 2020 02-02-2021 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 4.10 mb ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕಸಂವಾ 166 ಕಸಧ 2020 27-01-2021 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 3.54‌ mb ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕಸಂವಾ 208 ಕಸಧ 2019(ಭಾಗ) 25-01-2021 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 7.90 mb ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕಸಂವಾ 163 ಕಸಧ 2020 25-01-2021 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 3.71 mb ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕಸಂವಾ 207 ಕಸಧ 2019 21-01-2021 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 3.91 mb ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕಸಂವಾ 320 ಕಸಧ 2019 06-01-2021 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 1.30 mb ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕಸಂವಾ 144 ಕಸಧ 2020 02-01-2021 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 2.00 mb ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕಸಂವಾ 1 ಕಗೌಧ 2020 30-12-2020 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 4.70 mb ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕಸಂವಾ 154 ಕಸಧ 2020 29-12-2020 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 4.00 mb ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕಸಂವಾ 110 ಕಸಧ 2020 29-12-2020 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 3.41 mb ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕಸಂವಾ 294 ಕಸಧ 2020 22-12-2020 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 2.15 mb ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕಸಂವಾ 104 ಕಸಧ 2020 19-12-2020 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 1.25 mb ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕಸಂವಾ 326 ಕಸಧ 2020 18-12-2020 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 2.79 mb ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕಸಂವಾ 301 ಕಸಧ 2020 18-12-2020 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 1.58 mb ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕಸಂವಾ 140 ಕಸಧ 2020 15-12-2020 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 3.29 mb ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕಸಂವಾ 152 ಕಸಧ 2020 14-12-2020 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 1.58 mb ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕಸಂವಾ 166 ಕಸಧ 2020(ಭಾಗ1) 09-12-2020 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 1.44 mb ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕಸಂವಾ 166 ಕಸಧ 2020 09-12-2020 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 2.22 mb ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕಸಂವಾ 197 ಕಸಧ 2020 30-11-2020 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 2.90 mb ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕಸಂವಾ 307‌ ಕಸಧ 2020 27-11-2020 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 1.14 mb ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕಸಂವಾ 1 ಕಗೌಧ 2020 25-11-2020 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 4.35 mb ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕಸಂವಾ 304 ಕಸಧ 2020 24-11-2020 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 2.96 mb ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕಸಂವಾ 307 ಕಸಧ 2020 21-11-2020 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 1.49 mb ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕಸಂವಾ 267 ಕಸಧ 2020 19-11-2020 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 2.00 mb ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕಸಂವಾ 270 ಕಸಧ 2020 18-11-2020 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 2.00 mb ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕಸಂವಾ 208 ಕಸಧ 2020 17-11-2020 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 2.98 mb ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕಸಂವಾ 144 ಕಸಧ 2020 10-11-2020 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 28.57 mb ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕಸಂವಾ 208 ಕಸಧ 2019 ಭಾಗ 10-11-2020 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 2.83 mb ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕಸಂವಾ 208 ಕಸಧ 2019 09-11-2020 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 1.33 mb ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕಸಂವಾ 208 ಕಸಧ 2019 09-11-2020 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 3.94 mb ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕಸಂವಾ 144 ಕಸಧ 2020 10-11-2020 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 3.74 mb ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕಸಂವಾ 206 ಕಸಧ 2020 06-11-2020 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 0.74 mb ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕಸಂವಾ 206 ಕಸಧ 2020 06-11-2020 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 4.56 mb ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕಸಂವಾ 206 ಕಸಧ 2020 06-11-2020 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 1.52 mb ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕಸಂವಾ 206 ಕಸಧ 2020 05-11-2020 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 7.21 mb ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕಸಂವಾ 284 ಕಸಧ 2020 02-11-2020 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 2.93 mb ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕಸಂವಾ 1 ಕಗೌಧ 2020 29-10-2020 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 5.43‌ mb ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕಸಂವಾ 206 ಕಸಧ 2020 28-10-2020 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 4.87 mb ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕಸಂವಾ 206 ಕಸಧ 2020 22-10-2020 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 1.47 mb ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕಸಂವಾ 223 ಕಸಧ 2020 22-10-2020 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 2.53 mb ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕಸಂವಾ 252 ಕಸಧ 2020 22-10-2020 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 2.58 mb ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕಸಂವಾ 266 ಕಸಧ 2020 21-10-2020 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 1.50 mb ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕಸಂವಾ 233 ಕಸಧ 2020 14-10-2020 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 1.63 mb ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕಸಂವಾ 225 ಕಸಧ 2020 09-10-2020 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 3.33 mb ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕಸಂವಾ 233 ಕಸಧ 2020 19-09-2020 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 3.33 mb ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕಸಂವಾ 1 ಕಗೌಧ 2020 29-09-2020 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 3.95 mb ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕಸಂವಾ 223 ಕಸಧ 2020 18-09-2020 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 1.69 mb ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕಸಂವಾ 166 ಕಸಧ 2020(ಭಾಗ-1) 18-09-2020 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 7.15 mb ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕಸಂವಾ 166 ಕಸಧ 2020 14-09-2020 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 9.65 mb ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕಸಂವಾ 166 ಕಸಧ 2020(ಭಾಗ-1) 05-09-2020 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 8.93 mb ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕಸಂವಾ 206 ಕಸಧ 2020 04-09-2020 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 3.53 mb ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕಸಂವಾ 223 ಕಸಧ 2020 03-09-2020 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 11.53 mb ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕಸಂವಾ 10 ಕಸಧ 2019 01-09-2020 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 1.73 mb ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕಸಂವಾ 149 ಕಸಧ 2019 31-08-2020 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 0.94 mb ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕಸಂವಾ 1 ಕಗೌಧ 2020 27-08-2020 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 3.51 mb ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕಸಂವಾ 197 ಕಸಧ 2020 20-08-2020 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 1.85 mb ಡೌನ್ಲೋಡ್‌
ಕಸಂವಾ 166 ಕಸಧ 2020 19-08-2020 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 5.63 mb ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕಸಂವಾ 144 ಕಸಧ 2020 13-08-2020 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 4.7 mb ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕಸಂವಾ 1 ಕಗೌಧ 2020 07-08-2020 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 3.10 mb ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕಸಂವಾ 166 ಕಸಧ 2020 04-08-2020 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 2.72 mb ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕಸಂವಾ 208 ಕಸಧ 2020 04-08-2020 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 4.26 mb

ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಕಸಂವಾ 65 ಕಸಧ 2020 29-07-2020 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 0.19 mb

ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಕಸಂವಾ 140 ಕಸಧ 2020 27-07-2020 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 7.61 mb

ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಕಸಂವಾ 140 ಕಸಧ 2020 27-07-2020 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 5.59 mb

ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಕಸಂವಾ 197 ಕಸಧ 2020 24-07-2020 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 0.38 mb

ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಕಸಂವಾ 194 ಕಸಧ 2020 22-07-2020 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 3.43 mb

ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಕಸಂವಾ 02 ಕಸಧ 2020 08-07-2020 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 2.51 mb ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕಸಂವಾ 01 ಕಗೌಧ 2020 07-07-2020 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 3.6 mb ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕಸಂವಾ 149 ಕಸಧ 2019 02-07-2020  ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ 2.27 mb ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕಸಂವಾ 143 ಕಸಧ 2020 29-06-2020  ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 1.20 mb ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕಸಂವಾ 141 ಕಸಧ 2020 30-05-2020  ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ 0.66 mb ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕಸಂವಾ 140 ಕಸಧ 2020 29-05-2020  ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ 1.17 mb ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕಸಂವಾ 77 ಕಸಧ 2020 12-05-2020  ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ 0.64 mb ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕಸಂವಾ 139 ಕಸಧ 2020 06-05-2020  ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ 1.21 mb ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕಸಂವಾ 139 ಕಸಧ 2020 04-05-2020 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 1.25 mb ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕಸಂವಾ 126 ಕಸಧ 2020 21-03-2020 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 0.59 mb ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕಸಂವಾ 126 ಕಸಧ 2020 21-03-2020 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 0.60 mb ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕಸಂವಾ 126 ಕಸಧ 2020 21-03-2020 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 0.52 mb ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕಸಂವಾ 119 ಕಸಧ 2020  19-03-2020 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 0.99 mb ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕಸಂವಾ 336 ಕಸಧ 2019  17-03-2020 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 3.89 mb ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕಸಂವಾ 175 ಕಸಧ 2019  12-03-2020 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 11.21 mb ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕಸಂವಾ 90 ಕಸಧ 2020 07-03-2020 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 1.01 mb ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕಸಂವಾ 465 ಕಸಧ 2018 03-03-2020 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 0.52 mb ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕಸಂವಾ 324 ಕಸಧ 2019 02-03-2020 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 0.93 mb ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕಸಂವಾ 11 ಕಸಧ 2020 02-03-2020 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 0.59 mb ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕಸಂವಾ 34 ಕಸಧ 2021(ಭಾಗ) 25-02-2021 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 1.79‌ mb ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕಸಂವಾ 261 ಕಸಧ 2020 01-03-2021 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 1.91 mb ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕಸಂವಾ 166 ಕಸಧ 2020 03-03-2021 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 1.52‌ mb ಡೌನ್ಲೋಡ್‌
ಕಸಂವಾ 197 ಕಸಧ 2020 03-03-2021 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 1.98 mb ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕಸಂವಾ 144 ಕಸಧ 2020 03-03-2021 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 2.13 mb ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕಸಂವಾ 73 ಕಸಧ 2021 10-03-2021 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 57.10 mb ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕಸಂವಾ 54 ಕಸಧ 2021 15-03-2021 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 1.10 mb ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕಸಂವಾ 69 ಕಸಧ 2020 16-03-2021 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 2.20 mb ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕಸಂವಾ 73 ಕಸಧ 2021 16-03-2021 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 9.40 mb ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕಸಂವಾ 64 ಕಸಧ 2021 17-03-2021 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 1.30 mb ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕಸಂವಾ 39 ಕಸಧ 2021 19-03-2021 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 1.17 mb ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕಸಂವಾ 66 ಕಸಧ 2021 20-03-2021 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 1.00 mb ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕಸಂವಾ 82 ಕಸಧ 2021 24-03-2021 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 1.55 mb ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕಸಂವಾ 51 ಕಸಧ 2020 24-03-2021 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 2.41 mb ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕಸಂವಾ 211 ಕಸಧ 2019 24-03-2021 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 1.47 mb ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕಸಂವಾ 85 ಕಸಧ 2021  24-03-2021  ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ 1.68 mb ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕಸಂವಾ 86 ಕಸಧ 2021  24-03-2021  ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ 1.62 mb ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕಸಂವಾ 02 ಕಸಧ 2021  24-03-2021  ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ 1.62 mb ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕಸಂವಾ 80 ಕಸಧ 2021  24-03-2021  ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ 5.81 mb ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕಸಂವಾ 304 ಕಸಧ 2020  24-03-2021  ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ 2.58 mb ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕಸಂವಾ 304 ಕಸಧ 2020  24-03-2021  ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ 2.37 mb ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕಸಂವಾ 52 ಕಸಧ 2020  24-03-2021  ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ 1.53 mb ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕಸಂವಾ 73 ಕಸಧ 2021 24-03-2021 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 4.38 mb ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕಸಂವಾ 335 ಕಸಧ 2020  24-03-2021  ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  1.05 mb ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕಸಂವಾ 43 ಕಸಧ 2020  24-03-2021  ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  3.09 mb ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕಸಂವಾ 338 ಕಸಧ 2020  24-03-2021  ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  1.91 mb ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕಸಂವಾ 88 ಕಸಧ 2021  24-03-2021  ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  1.17 mb ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕಸಂವಾ 78 ಕಸಧ 2021  24-03-2021  ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  3.13 mb ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕಸಂವಾ 147 ಕಸಧ 2020  25-03-2021 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ  2.40 mb ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕಸಂವಾ 280 ಕಸಧ 2020  25-03-2021 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ  896 kb ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕಸಂವಾ 90 ಕಸಧ 2021  25-03-2021 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ  927 kb ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕಸಂವಾ 346 ಕಸಧ 2020  31-03-2021 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ  1.40 mb ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕಸಂವಾ 80 ಕಸಧ 2020  31-03-2021 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ  1077 kb ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕಸಂವಾ 198 ಕಸಧ 2019  29-03-2021 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ  742 kb ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕಸಂವಾ 197 ಕಸಧ 2019  29-03-2021 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ  760 kb ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕಸಂವಾ 265 ಕಸಧ 2020  26-03-2021 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ  1.54 mb ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕಸಂವಾ 65 ಕಸಧ 2021  26-03-2021 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ  1.55 mb ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕಸಂವಾ 159 ಕಸಧ 2019  26-03-2021 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ  1.30 mb ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕಸಂವಾ 91 ಕಸಧ 201  26-03-2021 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ  823 kb ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕಸಂವಾ 324 ಕಸಧ 2020  26-03-2021 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ  1.26 mb ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕಸಂವಾ 92 ಕಸಧ 2021  26-03-2021 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ  697 kb ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕಸಂವಾ 93 ಕಸಧ 2021  26-03-2021 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ  635 kb ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕಸಂವಾ 73 ಕಸಧ 2021  30-03-2021 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ  3.40 mb ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕಸಂವಾ 107 ಕಸಧ 2021 21-04-2021 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 24 kb ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕಸಂವಾ 124 ಕಸಧ 2021 22-04-2021 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 18 kb ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕಸಂವಾ 129 ಕಸಧ 2021 13-05-2021 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 31 kb ಡೌನ್ಲೋಡ್‌
ಕಸಂವಾ 133 ಕಸಧ 2021 21-05-2021 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 33 kb ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕಸಂವಾ 115 ಕಸಧ 2021 31-05-2021 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 135 kb ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕಸಂವಾ 132 ಕಸಧ 2021 31-05-2021 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 27 kb ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕಸಂವಾ 107 ಕಸಧ 2021 07-06-2021 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 25 kb ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕಸಂವಾ 129 ಕಸಧ 2021 10-06-2021 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 27 kb ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕಸಂವಾ 133 ಕಸಧ 2021 18-06-2021 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 21 kb ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕಸಂವಾ 124 ಕಸಧ 2021 21-06-2021 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 25 kb ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕಸಂವಾ 138 ಕಸಧ 2021 25-06-2021 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 16 kb ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕಸಂವಾ 166 ಕಸಧ 2021 28-07-2021 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 3.70 mb ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕಸಂವಾ 195 ಕಸಧ 2020 30-07-2021 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 2.02 mb ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕಸಂವಾ 124 ಕಸಧ 2021 08-07-2021 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 2.82 mb ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕಸಂವಾ 181 ಕಸಧ 2020 31-07-2021 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 12.96 mb ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕಸಂವಾ 272 ಕಸಧ 2020 28-07-2021 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 1.21 mb ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕಸಂವಾ 137 ಕಸಧ 2021 28-07-2021 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 1.49 mb ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕಸಂವಾ 163 ಕಸಧ 2021 28-07-2021 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 2.07 mb ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕಸಂವಾ 80 ಕಸಧ 2020 27-07-2021 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 1.99 mb ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕಸಂವಾ 131 ಕಸಧ 2021 22-07-2021 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 4.06 mb ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕಸಂವಾ 279 ಕಸಧ 2020 19-07-2021 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 1.43 mb ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕಸಂವಾ 134 ಕಸಧ 2021 13-07-2021 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 2.06 mb ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕಸಂವಾ 127 ಕಸಧ 2021 07-07-2021 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 3.50 mb ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕಸಂವಾ 167 ಕಸಧ 2021 19-08-2021 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 1.79 mb ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕಸಂವಾ 317 ಕಸಧ 2020 17-08-2021 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 1.81 mb ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕಸಂವಾ 198 ಕಸಧ 2021 31-08-2021 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 7.16 mb ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕಸಂವಾ 197 ಕಸಧ 2021 04-09-2021 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 1.77 mb ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕಸಂವಾ 21 ಕಸಧ 2021 04-09-2021 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 1.87 mb ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕಸಂವಾ 143 ಕಸಧ 2021 04-09-2021 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 1.67 mb ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕಸಂವಾ 207 ಕಸಧ 2019 09-09-2021 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 5.98 mb ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕಸಂವಾ 148 ಕಸಧ 2021 04-09-2021 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಕೆ 1.39 mb ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕಸಂವಾ 48 ಕಸಧ 2021 16-09-2021 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 2.28 mb ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕಸಂವಾ 621 ಕಸಧ 2012 09-09-2021 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 1.91 mb ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕಸಂವಾ 163 ಕಸಧ 2021 15-09-2021 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 1.76 mb ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕಸಂವಾ 02 ಕಸಧ 2021 09-09-2021 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 3.41 mb ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕಸಂವಾ 133 ಕಸಧ 2021 08-09-2021 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 2.21 mb ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕಸಂವಾ 133 ಕಸಧ 2021 01-09-2021 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 1.03 mb ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕಸಂವಾ 63 ಕಸಧ 2021 04-09-2021 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 2.25 mb ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕಸಂವಾ 259 ಕಸಧ 2020 18-09-2021 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 1.79 mb ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕಸಂವಾ 223 ಕಸಧ 2021 23-09-2021 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 1.16 mb ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕಸಂವಾ 163 ಕಸಧ 2021 23-09-2021 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 3.02 mb ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕಸಂವಾ 147 ಕಸಧ 2021 27-09-2021 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 1.27 mb ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕಸಂವಾ 201 ಕಸಧ 2021 27-09-2021 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 885.64 kb ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕಸಂವಾ 190 ಕಸಧ 2021(ಭಾಗ-2) 27-09-2021 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 885 kb ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕಸಂವಾ 208 ಕಸಧ 2021 27-09-2021 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 1.61 mb ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕಸಂವಾ 190 ಕಸಧ 2021 27-09-2021 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 1.73 mb ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕಸಂವಾ 163 ಕಸಧ 2021 30-09-2021 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 1.30 mb ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕಸಂವಾ 122 ಕಸಧ 2021 04-10-2021 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 1.70 mb ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕಸಂವಾ 154 ಕಸಧ 2020 04-10-2021 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 679 kb ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕಸಂವಾ 235 ಕಸಧ 2021 04-10-2021 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 1.17 mb ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕಸಂವಾ 342 ಕಸಧ 2020 05-10-2021 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 23.30 mb ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಕಸಂವಾ 205 ಕಸಧ 2021 (ಭಾಗ-1) 05-10-2021 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 952 kb ಡೌನ್ಲೋಡ್

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 07-10-2021 03:32 PM ಅನುಮೋದಕರು: PS malathi


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಚಿವಾಲಯ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2023, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080